COMUNA CHISELET

JUDETUL CALARASI

 

Data anunţului: 04.12.2018

 

 

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC GENERAL

 

LINK PUG AICI

Argumentare: necesitatea modificare Plan Urbanistic General, comuna CHISELET.

 

Iniţiator: COMUNA CHISELET

Elaborator: S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

Privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic General – REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001, comuna Chiselet, jud. Călărași

în perioada 04.12.2018 – 19.12.2018

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, DUNĂ SOFIAN comuna Chiselet, tel. 0242/646412

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către Primăria comunei Chiselet în termen de maxim 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  • elaborare propuneri de reglementare;
  • obţinere aviz tehnic;
  • aprobare P.U.G. prin Hotărâre de consiliu local

 

    COMUNA CHISELET

  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 

                        PROCES VERBAL nr. ………… din 04.12.2018

de afişare anunţ public

 

 

 

 

Subsemnaţii:

  • COMUNA CHISELET, iniţiatorul documentaţiei de urbanism REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001, comuna Chiselet, jud. Călărași , elaborată pentru terenul amplasat pe teritoriul comunei Chiselet, judeţul Călăraşi
  • Dună Sofian reprezentant al Primăriei comunei Chiselet, judeţul Călăraşi în calitate de persoană responsabilă cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism numită prin Dispoziţia Primarului comunei Chiselet nr. 510 din 07.11.2013

 

Am procedat în data de 04.12.2018 la afişarea anunţului public pentru etapa  pregatitoare cu privire la documentaţia de urbanism P.U.G. elaborată pentru terenul amplasat în intravilan și extravilan, pe teritoriul comunei Chiselet judeţul Călăraşi, în conformitate cu metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr. 2701 / 30.12.2010 şi a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului al comunei Chiselet, judeţul Călăraşi, aprobat prin H.C.L. al comunei Chiselet, nr. 13 din 27.03.2013

 

Reprezentant iniţiator P.U.G.                                     Reprezentant Primărie

 

COMUNA CHISELET

  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 

 

R A P O R T U L

CONSULTARII PUBLICULUI

IN ETAPA „INTENTIEI DE ELABORARE”

REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.)

ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001,

comuna Chiselet, jud. Călărași

 

 

Subsemnatul Dună Sofian, reprezentant al Primăriei comunei Chiselet, în calitate de persoană responsabilă cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism, numită prin Dispoziţia Primarului comunei Chiselet nr. 510 din 07.11.2018, având în vedere că în data de 04.12.2018 a fost afişat la sediul Primăriei comunei Chiselet, cu procesul verbal nr. ……… din 04.12.2018 anunţul cu privire la intenţia beneficiarului COMUNA CHISELET  de a elabora o documentaţie de urbanism REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001, comuna Chiselet, jud. Călărași  pentru terenul amplasat în  intravilan si extravilan, pe teritoriul comunei Chiselet, judeţul Călăraşi, comunicăm prin prezentul raport că în termenul legal de 15 zile de la afişarea anunţului s-au primit / nu s-au primit observaţii în scris din partea publicului cu privire la intenţia de elaborare P.U.G. după cum urmează:

 

                                                                                    Responsabil

                                                                             Primăria com. Chiselet