INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA CHISELET

JUDETUL CALARASI

 

Data anunţului: 04.12.2018

 

 

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC GENERAL

 

LINK PUG AICI

Argumentare: necesitatea modificare Plan Urbanistic General, comuna CHISELET.

 

Iniţiator: COMUNA CHISELET

Elaborator: S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

Privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic General – REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001, comuna Chiselet, jud. Călărași

în perioada 04.12.2018 – 19.12.2018

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, DUNĂ SOFIAN comuna Chiselet, tel. 0242/646412

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat de către iniţiator către Primăria comunei Chiselet în termen de maxim 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  • elaborare propuneri de reglementare;
  • obţinere aviz tehnic;
  • aprobare P.U.G. prin Hotărâre de consiliu local

 

    COMUNA CHISELET

  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 

                        PROCES VERBAL nr. ………… din 04.12.2018

de afişare anunţ public

 

 

 

 

Subsemnaţii:

  • COMUNA CHISELET, iniţiatorul documentaţiei de urbanism REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001, comuna Chiselet, jud. Călărași , elaborată pentru terenul amplasat pe teritoriul comunei Chiselet, judeţul Călăraşi
  • Dună Sofian reprezentant al Primăriei comunei Chiselet, judeţul Călăraşi în calitate de persoană responsabilă cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism numită prin Dispoziţia Primarului comunei Chiselet nr. 510 din 07.11.2013

 

Am procedat în data de 04.12.2018 la afişarea anunţului public pentru etapa  pregatitoare cu privire la documentaţia de urbanism P.U.G. elaborată pentru terenul amplasat în intravilan și extravilan, pe teritoriul comunei Chiselet judeţul Călăraşi, în conformitate cu metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr. 2701 / 30.12.2010 şi a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului al comunei Chiselet, judeţul Călăraşi, aprobat prin H.C.L. al comunei Chiselet, nr. 13 din 27.03.2013

 

Reprezentant iniţiator P.U.G.                                     Reprezentant Primărie

 

COMUNA CHISELET

  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 

 

R A P O R T U L

CONSULTARII PUBLICULUI

IN ETAPA „INTENTIEI DE ELABORARE”

REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.)

ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001,

comuna Chiselet, jud. Călărași

 

 

Subsemnatul Dună Sofian, reprezentant al Primăriei comunei Chiselet, în calitate de persoană responsabilă cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism, numită prin Dispoziţia Primarului comunei Chiselet nr. 510 din 07.11.2018, având în vedere că în data de 04.12.2018 a fost afişat la sediul Primăriei comunei Chiselet, cu procesul verbal nr. ……… din 04.12.2018 anunţul cu privire la intenţia beneficiarului COMUNA CHISELET  de a elabora o documentaţie de urbanism REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 350/2001, comuna Chiselet, jud. Călărași  pentru terenul amplasat în  intravilan si extravilan, pe teritoriul comunei Chiselet, judeţul Călăraşi, comunicăm prin prezentul raport că în termenul legal de 15 zile de la afişarea anunţului s-au primit / nu s-au primit observaţii în scris din partea publicului cu privire la intenţia de elaborare P.U.G. după cum urmează:

 

                                                                                    Responsabil

                                                                             Primăria com. Chiselet

        

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

R O M Â N I A

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

primăria comunei CHISELET

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

Nr. 3573 din 06 decembrie 2018

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional Principal, din cadrul compartimentului urbanism-cadastru al aparatului de specialitate al Primarului comunei Chiselet

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art. 50 alin.(2) din H.G.R. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

 

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
1. ANGHEL CATALINA Consilier clasa I, grad profesional principal Primăria comunei Chiselet ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10 decembrie, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Chiselet, judeţul Călăraşi.

Candidaţii nemultumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din HGR nr 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările  ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 06 decembrie 2016, ora 15 00 la sediul Primăriei comunei Chiselet, judeţul Călăraşi.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

VAsilica  MITEA

Anunt Angajare

Primăria Comunei Chiselet cu sediul în strada Şoseaua Călărași, nr. 215, Comuna Chiselet, Judeţul Călărași în baza legii 188/1999, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional principal, ȋn CompartimentulUrbanism – Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să ȋndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ȋn domeniile de licenţă arhitectură sau inginerie geodezică;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani;

aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, adaptabilitate, conștiinciozitate, receptivitate, punctualitate, politeţe.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

proba scrisă în data de  10.12.2018, ora 10:00, la sediul instituției.

interviul în data de 12.12.2018, ora 10:00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și trebuie să conţină, ȋn mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin.(1) din HG nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Chiselet din Str. Şos. Călărași, nr. 215, Com. Chiselet, Jud. Călărași sau la tel. 0242521023 / 0242521025, persoana de contact viceprimar Tudorel FOTIN.

Bibliografie propusa pentru functionarul public din cadrul Compartimentului  Urbanism-Cadastru:

1. Constitutia Romaniei;

2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare

9. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Primăria Chiselet va intra într-un program de parteneriat public privat prin programul GAL-Lichireşti Sud pe Axa 4 Leader

Mircea Brânduşă. Specialist agronom, aflat la al cincilea mandat, Mihail Penu se poate confunda cu administraţia publică din Chiselet unde a implementat o serie de proiecte care au schimbat în bine viaţa concetăţenilor săi. Legat de toate acestea, am discutat de curând cu primarul Mihail Penu, căruia anii de-a lungul cărora şi-a desfăşurat activitatea în această funcţie i-au asigurat o experienţă cu care nu mulţi edili ai localităţilor călărăşene se pot mândri.

Rep: Cum se desfăşoară activitatea primăriei în această perioadă?

M.P.: Avem o problemă la serviciul urbanism-cadastru unde ing. Dan Vancea a demisionat pe 10.01.2013 din motive de incompatibilitate cu funcţia pe care o deţinea. Urmează ca într-o perioadă relativ scurtă, secretarul primăriei Gheorghe Dumitru să rezolve acest deficit de personal prin scoaterea postului la concurs. Cu vicele Gheorghe Colceag, aflat la al şaselea mandat (iunie 1992), colaborez foarte bine, profesionalismul acestuia simţindu-se din plin în domeniile de activitate care îi revin. La capitolul social, primăria stă în general bine. Din 160 de persoane beneficiare de venit minim garantat, prevedem ca în perioada următoare scăderea numărului acestora prin angajarea unui procent de 40% în domeniul construcţiilor, serviciilor de pază şi în cadrul unor PFA-uri care solicită personal. Din punct de vedere economic, serviciul aferent a contabilizat la finele anului 2012 încasarea din venituri proprii a unui procent de 90%. Sume din care primăria a achitat facturile la serviciile prestate de diverşi furnizori. La nivelul arieratelor suma reportată la finele anului a fost foarte mică. Bugetul local a fost aprobat prin Hot. Consiliului Local nr. 10 din 27.03.2013. Din păcate suma este mai mică decât în 2012, fapt ce ne determină să acordăm o mai mare atenţie privind încasarea veniturilor proprii. Încasări care să conducă la realizarea unor sume mai mari pentru acoperirea cheltuielilor materiale, sociale (îndemnizaţia persoanelor cu handicap), a sumelor necesare pentru reparaţii capitale (instituţii publice din comună), precum şi realizarea investiţiilor propuse pentru acest an.

Rep: Prezentaţi-ne pe scurt realizările şi proiectele implementate la nivelul comunei din mandatele precedente.

M.P.: În anii scurşi din cele 4 mandate am reuşit să finalizez o serie de proiecte cu obiective deosebit de importante pentru locuitorii comunei, cum ar fi: pietruirea tuturor străzilor colaterale pe o lungime de 52 km; extindere reţea alimentare apă potabilă pe o lungime de 20 km; forarea a 8 puţuri care asigură capacitatea necesară de apă potabilă către locuitori; modernizarea staţiei de pompare prin construirea a 4 bazine noi de stocare a apei, fiecare a 50.000 m.c.; modernizarea iluminatului public stradal prin înlocuirea branşamentului vechi, înlocuirea lămpilor vechi şi montarea unor becuri economice; modernizarea Şcolii Gimnaziale clasele I-VIII, a Grădiniţei de copii şi a Bibliotecii comunale prin asigurare încălzire centralizată, înfiinţare 2 săli sport, înfiinţare grupuri sanitare moderne şi dotare cu mobilier şi logistică nouă; reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural; modernizarea centrului comunal prin lucrări de dalare şi poavazare; înfiinţare Parc în incinta Căminului Cultural.

Rep: Care sunt proiectele şi obiectivele prioritare în agenda dvs de lucru pentru perioada următoare din mandatul actual?

M.P.: Primăria va intra într-un program de parteneriat public privat prin programul GAL-Lichireşti Sud pe Axa 4 Leader, conform ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 43/29.02.2012 care vizează asocierea unui grup de adminstraţii teritoriale, în cazul nostru – Chiselet, Spanţov, Ulmeni, Chirnogi, Radovanu, Căscioarele, Budeşti şi are ca scop iniţierea de proiecte şi finanţarea acestora de la bugetul consolidat al statului. Proiectele în cauză includ obiective importante pentru infrastructura locală precum: înfiinţare aleei pietonale; pietruire a 7-10 km de străzi colaterale; asfaltare 4-8 km de străzi colaterale; înfiinţare reţea canalizare pe tronsonul DN 31-Mânăstirea, Chiselet, Spanţov, Ulmeni şi construire staţie epurare conform normelor europene. O altă prioritate pentru acest mandat o reprezintă implementarea unui proiect care are ca scop înlocuirea a 2/3 din conducta de apă potabilă din reţeaua publică veche de peste 35 ani. Continuarea proiectului prin Ord. 7 care are ca obiectiv definitivarea lucrărilor la reţeaua de apă potabilă care să deservească toate cele 1.764 de gospodării din comună. Voi căuta sprijinul unor sponsori din rândul agenţilor economici pentru reînfiinţarea echipei de fotbal a comunei cu o veche tradiţie în judeţ. Primăria va organiza şi în acest an Zilele Comunei. Nu în ultimul rând, am în atenţie implementarea unui proiect ce vizează înfiinţarea unui parc fotovoltaic. Primăria va asigura investitorului spre închiriere un teren cu o suprafaţă de 30 ha. În sensul acesta, solicit sprijin parlamentarilor din Colegiul 5, d-nei deputat Raluca Surdu şi d-lui senator Iulian Dumitrescu pentru a impulsiona lucrurile în vederea construirii unei staţii de captare şi stocare a energiei electrice. Proiectul ar însemna o realizare deosebit de importantă pentru comunitate, respectiv s-ar creea locuri de muncă şi venituri la bugetul local.

Rep: Vă mulţumesc pentru timpul acordat. Ce mesaj transmiteţi locuitorilor?

M.P.: Le mulţumesc tuturor concetăţenilor mei pentru mandatele acordate. Le doresc tuturor sănătate şi le cer să vină cu încredere la primărie, să îmi facă cunoscute problemele lor pentru a putea găsi o rezolvare mai rapidă a acestora. Vreau să fim la fel de uniţi ca şi până acum în speranţa că vom trece mai uşor peste aceste timpuri. Le transmit tuturor respectul şi consideraţia mea.