NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către PRIMĂRIA CHISELET

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

PRIMĂRIA CHISELET

PRIMĂRIA COMUNEI CHISELET, cu sediul in Comuna Chiselet, jud. Calarasi, Adresa: Str. Sos. Calarasi, nr. 215, Cod postal: 917030, Telefon: 0242521025, Fax: + 0242521025, Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Web: primariachiselet.ro vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, Legea 190/2018.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziționării de servicii/produse pe care le oferim/solicităm;

– pentru a răspunde la întrebări și solicitări;

– pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;

– pentru a oferi și îmbunătății site-ul nostru web.

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, Primăria Comunei Chiselet are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Primăria Comunei Chiselet prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile RGPD, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, ţinând cont de prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

1. În scopul furnizării serviciilor administrative, de sănătate și siguranță în localitate, respectiv:

 • Registratură
 • Acordare audienţe
 • Soluţionare petiţii/sesizări
 • Gestiune economico-financiară şi administrativă
 • Stare civilă
 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale
 • Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
 • Protecţia şi securitatea persoanelor şi bunurilor
 • Protecţie şi asistenţă socială
 • Autoritate tutelară
 • Cadastru
 • Urbanism
 • Spaţiu locativ
 • Asociaţii de proprietari
 • Servicii publice
 • Servicii juridice
 • Evidenţă electorală
 • Achiziţii publice
 • Vânzare-cumpărare;
 • Impozite şi taxe;
 • Ajutorare comunitară;
 • Comunicare operativă şi eficientă dintre Primăria Comunei Chiselet și cetăţean;
 • Asigurare de servicii de documentare la bibliotecă;
 • Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale Primăriei Comunei Chiselet, referitor la furnizorii de servicii educaționale.

2.Executarea contractului individual de muncă:

 • întocmirea dosarului de personal
 • Completarea REVISAL;
 • fişa postului
 • Întocmirea şi transmiterea statelor de plată;
 • Alimentarea cardului de salariu;
 • Plata salariului şi/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar;
 • Comunicarea angajat – angajator;
 • Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU) ;
 • Declaraţia 112;
 • Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de Primăria Comunei Chiselet; în acest context Primăria Comunei Chiselet poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, poate asigura supravegherea video străzilor din localitate, pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a împrejmuirilor acestora;
 • Închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;
 • Scopuri arhivistice;
 • Scopuri statistice;
 • Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de Instituţie; în acest context Primăria poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a împrejmuirilor acestora;
 • Organizare/derulare evenimente;
 • Accesul la informaţii de interes public;
 • Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;

Vă rugăm să rețineți următoarele infromații

– Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.

– Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

– Imposibilitatea de a vă indentifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem găsi datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizaţi în solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizaţi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care furnizaţi informații suplimentare care să permită identificarea.

 • Primăria nu va trebui să solicite aprobarea sau acordul explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal, deoarece are o bază legală pentru prelucrarea datelor (ACTUL NORMATIV) deşi conceptul de consimţământ în ceea ce priveşte unele dintre activităţile Primăriei va rămâne important - spre exemplu, pentru transmiterea de newsletter, montorizare video.
 • Potrivit dispoziţiilor din OUG 57/2019 – Codul Administrativ:

Secțiunea III, art. 410 alin. (5) - Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;

 • 439 - Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Primăria .................................., prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru furnizarea serviciilor sus-menţionate.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului ( Primăria Comunei Chiselet), conform articolului 6 alin. 1 literele a), b) şi c) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal,Primăria Comunei Chiselet va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile / birourile / compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Chiselet sunt următoarele:

 • Codul administrativ
 • Regulamentul 2016/679/UE, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Directiva 2016/680/CE, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului
 • Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 • Legislația care guvernează raporturile UAT – Cetăţean
 • Legea 53/2003, actualizată - Codul muncii
 • Legea 82/1991, actualizată – a contabilităţii
 • Legea nr. 544/2004, a contenciosului administrativ;
 • Ordonanţa guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Codul de procedură civilă;

Ce informații colectăm

a) Informațiile pe care ni le furnizaţi voluntar:

Când utilizaţi formularul de contact de pe site, când ne contactaţi prin telefon sau e-mail sau comunicaţi cu noi în orice mod, ne daţi în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa locuinţei, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți decât către instituţiile statului care au acest drept prin lege.

b) Informații pe care le colectăm automat

Când accesaţi şi navigaţi pe site-ul Primăriei Tuzla, este posibil să colectăm informații despre vizitae dumneavoastră pe site. Ori de câte ori accesați site-ul de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart există, de asmenea, posibilitatea de a se colecta și stoca inclusiv informații referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum și informații legate de secțiunile pe care le consultaţi. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de site-ul nostru. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau beneficiar al unui serviciu prestat de Primăria Comunei Chiselet, sunteţi o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Primăriei Comunei Chiselet este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Chiselet sunt următoarele:

Pentru angajare:

 • nume, prenume,
 • data şi locul naşterii,
 • CNP,
 • seria şi nr. de la CI,
 • Imaginea fotografică, conform standardelor;
 • cetăţenia,
 • semnătura,
 • profesia,
 • locurile de muncă anterioare,
 • formare profesională – diplome, studii,
 • situaţia familială,
 • sexul,
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă.
 • permisul de conducere (în cazul şoferilor),
 • date bancare,
 • accidente de muncă,
 • publicaţii,
 • date din Curriculum Vitae.

Pentru activităţi privind relaţia UAT - cetăţean:

 • Numele şi prenumele;
 • Prenumele părinţilor/copiilor;
 • Data şi locul naşterii;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal – cetăţeni români; Numărul de identificare naţional – cetăţenii altor state;
 • Seria şi numărul actului de identitate – Cartea de identitate în cazul cetăţenilor români; Paşaportul – cetăţenii altor state;
 • Imaginea fotografică, conform standardelor;
 • Cetăţenia,
 • Etnia;
 • Proprietăţi;
 • Semnătura,
 • Situaţia medicală;
 • Religia;
 • Formare profesională – diplome, studii,
 • Detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de e-mail;
 • Situaţia familială;
 • Orientarea sexuală

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal,
 • Semnătura,
 • Detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de e-mail;

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal;
 • Semnătura,
 • Detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de e-mail;
 • Profesia;
 • Locurile de muncă;

Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăria Comunei Chiselet, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Primăria Comunei Chiselet, prin serviciile/birourile/compartimentele prin care-şi desfăşoară activitatea, colectează date personale direct de la persoana vizată sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Primăria Comunei Chiselet ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Primăria Comunei Chiselet) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • Persoana vizată - cetăţeanul locuitor al comunei sau din altă localitate/angajatul;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Instituţii bancare;
 • Casa Naţională de Asigurări Sociale;
 • Servicii de sănătate publică;
 • Casa Naţională de Pensii Publice;
 • Autorități publice;
 • Poliție, Parchet, Instanțe;
 • Organismele de asigurare a calității abilitate să efectueze activități de verificare asupra activității Primăriei Comunei Chiselet;
 • Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor cu caracter personal;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale, după care vor fi arhivate potrivit Legii Arhivelor Naţionale.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din Primăria Comunei Chiselet în scris, la adresa Primăriei Comunei Chiselet.

Deasemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Informații despre cookies

Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și praţentarea conținutului întrun mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțIn eforturile Primariei Tuzla pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevanță. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim? Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru ? O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare.

Conțin Cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor - În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile repraţintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau daţactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții de safe search).

– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevanță pentru utilizator.

– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate - Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplică sau replică pe alte rețele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și repraţintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Daţactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să va bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile ?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră.

Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Confidențialitatea informațiilor

Primăria Comunei Chiselet se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu dumneavoastră. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază, important pentru noi.

Primăria Comunei Chiselet va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcționării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca și dezvălui anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a se îndeplini obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a se proteja.

Utilizatorii, în calitate de proprietari, sunt singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor şi informațiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului.

Primăria Comunei Chiselet va prelucra aceste date/informații personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime. Primăria Comunei Chiselet a luat măsuri adecvate, conform RGDP şi a legislaţiei naţionale pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale conținute de site.

Meniu(RO)